De ODO5-aanpak 


Onze samenwerking: flexibel en op maat 

1. Onderzoeken en DOorgronden 


Bij de start van een project zijn er heel wat ongekende parameters. Wanneer je bijvoorbeeld een projectgrond aankoopt voor herontwikkeling, weet je op dat moment nog niet met zekerheid hoe dat project gerealiseerd zal worden. Daardoor wordt een grondige evaluatie van de bodemaspecten vaak doorgeschoven wordt naar een latere fase. Maar zo verlies je ook de opportuniteiten om je project net af te stemmen op de (grondgerelateerde) kansen en bedreigingen van een terrein.


In een ontwerpend onderzoek laten we ons niet beperken door wat we nog niet weten, maar gaan we aan de slag met wat we wél weten. We maken bvb. zichtbaar welke scenario’s toelaten om risico’s beheersen of te oplossen, en welke scenario’s de risico’s vergroten. Op die manier werken we doelgericht toe naar een hypothetisch scenario dat de grenzen aftekent waarbinnen het project kan evolueren, zonder dat de rendabiliteit of het eindresultaat van het project in het gedrang komt. En het laat ook toe om doelgericht en relevant bodemonderzoek te plannen en uit te voeren zodat de resultaten ervan maximaal renderen.

2. Oplossen en DOordenken 


Wanneer we op een probleem of vraagstuk stuiten, gaan we niet enkel op zoek naar een oplossing voor het individuele probleem. We gaan na of deze oplossing standhoudt in het totaalplaatje. Is de voorgestelde oplossing niet bvb. in strijd met een andere uitdaging?

We analyseren waarom het probleem zich voordoet. We zoeken de juiste combinatie van maatregelen op maat van het project. We zorgen voor een objectieve en begrijpelijke onderbouwing zodat de voorgestelde oplossing duidelijk en aanvaardbaar is voor iedereen in de waardeketen.

Voor herontwikkelingsprojecten uit zich dat in een plaatsgebonden aanpak. De bodem is er de gedeelde ondergrond waarop heel wat opgaves met elkaar verzoend worden: efficiënt ruimtegebruik en mobiliteit, circulariteit, klimaatbestendigheid, biodiversiteit, betaalbaarheid, … De beste aanpak hangt af van de specifieke context van het project: landelijke of stedelijke omgeving, verontreinigd of niet, woonontwikkeling of industriële ontwikkeling, bodemtype, …

3. Ondersteunen en DOorlopen 


Dat er een duidelijk plan van aanpak op tafel ligt betekent nog niet dat je de tijd en energie hebt om de praktijke en kwalitatieve uitwerking ervan op te volgen. Doorheen een bodemtraject word je ook vaak geconfronteerd met versnipperde, kleinere vraagstukken waarop je antwoord (nog) niet kent. Of je hebt een aanpak in gedachten maar je bent niet zeker welke wettelijke verplichtingen daaruit voortvoeien.


Iedereen heeft wel eens nood aan een sparringpartner met wie je in vertrouwen ideeën kan aftoetsen en bijsturen. Is er binnen je bedrijf geen aanspreekpunt rond bodem? Dan kan je beroep doen op Ossiado om deze rol flexibel en deskundig in te vullen. Zo kan je focussen op je eigen kerntaken.


4. Ontzorgen en DOorverwijzen 


Voor bodemuitdagingen vanuit één gerichte of duidelijk afgelijnde aanleiding wil je misschien gewoon even de zaken uit handen geven. Ossiado kan desgewenst (een deel van) de uitvoerende fase zelf in handen nemen in samenwerking met andere experts, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een bodemonderzoek. Ossiado is zelf geen erkende bodemsaneringsdeskundige maar kan in jouw plaats wel bodemsaneringsdeskundigen aanstellen, offertes evalueren en de uitvoering van het bodemonderzoek opvolgen.


Ben ik van oordeel dat ik zelf te weinig kan toevoegen aan het vraagstuk, dan verwijs ik je met plezier door naar een geschikte expert binnen mijn netwerk.

5. Opleiden en DOorgeven 


Ossiado draagt haar steentje bij om bewustwording te creëren rond bodemverontreiniging en -herstel via opleidingen, workshops, lezingen en artikels.


Het is een hele uitdaging om als bedrijf op te hoogte te blijven in een wereld waar een “talent war” heerst en wetgeving in sneltempo evolueert. Ossiado wil niet van iedereen bodemexperten maken, maar wil bij een zo breed mogelijk publiek een bodemreflex creëren en mensen enhousiasmeren om engagement op te nemen. Dit doen we door bodemuitdagingen niet enkel te benaderen vanuit het historisch passief (verontreiniging) maar ook vanuit de kansen van de bodem om meerwaarde te creëren.